ارائه مقاله دركنگره ها يا سمينارهاي خارجي و بين المللي:

دکتر اشرف محمدزاده، دکتر احمدشاه فرهت، مژده محمودي. مقايسه سطح ريزمغذي ها در زنان باردار ديابتي با غير ديابتي. دومين کنگره بين المللي کنترورسي در اطفال 30-27 فروردين ماه 94 . (پوستر)
سميه هاشميان، دکتر اشرف محمدزاده، دکتر احمدشاه فرهت. بررسي عفونت هاي بيمارستاني در بخش مراقبت هاي ويژه نوزادان بيمارستان امام رضا مشهد در نيمه اول سال 93 . اولين کنگره بين المللي استراتژي هاي پيشگيري براي عفونت هاي مرتبط با مراقبت از بيمار. 25-27 فروردين ماه 94 . (سخنراني)
دکتر احمدشاه فرهت،   . بررسي رعايت موارد کنترل عفونت توسط پرسنل بخش مراقبت هاي ويژه نوزادان بيمارستان امام رضا مشهد. اولين کنگره بين المللي استراتژي هاي پيشگيري براي عفونت هاي مرتبط با مراقبت از بيمار. 25-27 فروردين ماه 94 . (پوستر)
دکتر جليل توکل افشاري، دکتر اشرف محمدزاده، دکتر مهدي سهرابي، دکتر احمدشاه فرهت، دکتر عزت خداشناس، مژده محمودي. اثر روي در ايمني سلولي کودکان 6 ساله. دوازدهمين کنگره بين المللي ايمونولوژي و الرژي 12-9 ارديبهشت ماه 1393 تهران. ( پوستر )
دکتر اشرف محمدزاده ، دکتر احمدشاه فرهت. بررسي توزيع فراواني موارد منجر به جراحي در مواليد زايشگاه بيمارستان امام رضا (ع) مشهد. کنگره بين المللي جراحي خراسان 10-5 آبان ماه 1392 هتل پرديسان مشهد. (سخنراني)
دکتر اشرف محمدزاده ، دکتر احمدشاه فرهت، سليمه خزاعي ن‍ژاد. تاثير آغوش مادر بر مدت گريه نوزادان نارس به دنبال واکسيناسيون. ششمين همايش بين المللي روانپزشکي کودک و  نوجوان 28-26 شهريور 1392 تبريز (پوستر)
دکتر احمدشاه فرهت. سلول‌هاي بنيادي، اولين کنگره بين المللي طب نوزادان و حوالي تولد 9-7 اسفند ماه 1391 (سخنراني)
دکتر احمدشاه فرهت، دکتر اشرف محمدزاده، محور اميري، مهريه رضايي، دکتر سمانه کوزه گران. تاثیردوشیدن شیرمادر  باروشهای مختلف در مادران نوزادان با وزن کم تولد دربخش مراقبتهای ویژه نوزادان بیمارستان امام رضا مشهد، اولين کنگره بين المللي طب نوزادان و حوالي تولد 9-7 اسفند ماه 1391 (پوستر)
دکتر ليلي حفيظي، دکتر احمدشاه فرهت، دکتر محمد تقي پورحسيني، دکتر اشرف محمدزاده ، مهريه رضايي.  بررسی مقایسه ای میزان فراوانی و شدت زردی نوزادی بدون علت خاص در دو گروه نوزادان ترم متولد شده به روش سزارین و زایمان واژینال، اولين کنگره بين المللي طب نوزادان و حوالي تولد 9-7 اسفند ماه 1391 (پوستر)
دکتر احمدشاه فرهت ، دکتر آناهیتا علیزاده قمصری، اعظم خدادادی،مریم زمانی پور،اشرف محمد زاده، مهريه رضایی. آیابیلی روبین بند ناف  میتواند ارزش پیشگویی کننده در بروز هیپربیلی روبینمی پاتولوژیک نوزادان داشته باشد؟ اولين کنگره بين المللي طب نوزادان و حوالي تولد 9-7 اسفند ماه 1391 (پوستر)
گيتا دانش پسند،دکتر اشرف محمدزاده، دکتر احمدشاه فرهت، دکترمنيره پورجواد،  دکترنفيسه ثقفي،دکتر ليلي حفيظي،  اميرعباس آذريان. بررسي ميزان شيوع و علل مرده زايي در سه بيمارستان دانشگاهي مشهد، اولين کنگره بين المللي طب نوزادان و حوالي تولد 9-7 اسفند ماه 1391 (پوستر)
دکتر اشرف محمدزاده،  دکتر احمدشاه فرهت ،  رعنا اميري ، دکتر حبيب ا… اسماعيلي. اثر کارنتين خوراکي  روي هيپوگليسمي، آپنه و  سپتي سمي در  نوزادان خيلي کم وزن، اولين کنگره بين المللي طب نوزادان و حوالي تولد 9-7 اسفند ماه 1391 (پوستر)
دکتر اشرف محمدزاده، دکتر احمدشاه فرهت. دندان هاي بدو تولد و نوزادي. اولين کنگره بين المللي مراقبت هاي خاص در دندانپزشکي نگاهي نو 12-10 آبان ماه 1391 مشهد ( پوستر)
دکتر اشرف محمدزاده، دکتر احمدشاه فرهت، اکرم حيدري، دکتر حبيب اله اسماعيلي، مژده محمودي. پيش اگهي کوتاه مدت بيماري هيالن مبران در دوره نوزادي. چهارمين کنگره بين المللي اکادمي اطفال اروپا 18-14 مهر ماه 1391 ( پوستر )
دکتر اشرف محمدزاده، دکتر خيليل کديور، دکتر احمدشاه فرهت. اثر حضور فيزيکي مادر بر بالين نوزاد بر کاهش سپتي سمي هاي بيمارستاني در بخش مراقبت هاي ويژه نوزادان بيمارستان امام رضا(ع). ششمين کنگره ميکروبشناسي باليني ايران و اولين کنگره بين المللي ميکروب شناسي باليني 13-11 مهر ماه 1391 تالار هاشمي ن‍ژاد بيمارستان امام رضا مشهد (پوستر)
دکتر اشرف محمدزاده، دکتر احمدشاه فرهت، سميه سادات هاشميان، فرشته يزدان پناه. بررسي سپسيس نوزادي در بخش مراقبت هاي ويژه بيمارستان امام رضا(ع) مشهد. ششمين کنگره ميکروبشناسي باليني ايران و اولين کنگره بين المللي ميکروب شناسي باليني 13-11 مهر ماه 1391 تالار هاشمي ن‍ژاد بيمارستان امام رضا مشهد (پوستر)
دکتر احمدشاه فرهت، دکتر اشرف محمدزاده، دکتر غلامرضا خادمي، فريد ميرزايي. مطالعه صد مورد سپتي سمي با کشت خون مثبت در نوزادان بيمارستان امام رضا(ع). ششمين کنگره ميکروبشناسي باليني ايران و اولين کنگره بين المللي ميکروب شناسي باليني 13-11 مهر ماه 1391 تالار هاشمي ن‍ژاد بيمارستان امام رضا مشهد (پوستر)
دکتر اشرف محمدزاده، دکتر عزت خداشناس، دکتر مهدي سهرابي، دکتر احمدشاه فرهت، جعفر محمدي. اثر مکمل روي بر رشد جسماني کودکان سن مدرسه. نهمين کنگره بين المللي غدد درون ريز 27-24 آبان ماه 1390 تهران ( سخنراني)
دکتر اشرف محمدزاده، دکتر محسن جعفرزاده، دکتر احمدشاه فرهت، رعنا اميري، دکتر حبيب ا… اسماعيلي. مقايسه اختلالات بينايي، شنوايي، تکلمي و آمادگي تحصيلي در کودکان سن مدرسه بين آنهايي که وزن تولد کم و وزن تولد طبيعي داشته اند در شهر مشهد. سمينار بين المللي سلامت مدرسه 28-27 مهر ماه 1390 شيراز ( پوستر)
دکتر احمدشاه فرهت. مزاياي مراقبت کانگرويي بر سلامت نوزاد و تکامل عصبي نوزاد و مادر. چهارمين کنگره بين المللي روانپزشکي کودکان و نوجوان 21-19 مهر ماه 1390 هتل پرديسان مشهد ( سخنراني)
دکتر اشرف محمدزاده، دکتر احمدشاه فرهت، دکتر حبيب ا… اسماعيلي. اثر مراقبت مادرانه آغوشي بر اعتماد به نفس مادر در نوزادان نارس کمتر از 2000 گرم وزن تولد. چهارمين کنگره بين المللي روانپزشکي کودکان و نوجوان 21-19 مهر ماه 1390 هتل پرديسان مشهد ( پوستر)
احمدشاه فرهت، زهرا جمال ابادي، دکتر اشرف محمدزاده، محدثه محسن پور. تسکين درد نوزادان در بخش مراقبت هاي ويژه نوزادان از ديدگاه مادران. چهارمين کنگره بين المللي روانپزشکي کودکان و نوجوان 21-19 مهر ماه 1390 هتل پرديسان مشهد ( پوستر)
دکتر احمدشاه فرهت. تاثير تاخير رشد داخل رحمي و نارسي بر رشد و تکامل نوزادان و کودکان. کنگره بين المللي رشد و تکامل در کودکان و نوزادان 17-15 مهر ماه 1390 مشهد ( سخنراني)
دکتر اشرف محمدزاده، دکتر احمدشاه فرهت، دکتر حبيب ا… اسماعيلي، مريم نيرابادي، مريم ذکريايي. بررسي شيوع فاکتورهاي مستعد کننده کاهش شنوايي در نوزادان کم وزن. کنگره بين المللي رشد و تکامل در کودکان و نوزادان 17-15 مهر ماه 1390 مشهد (پوستر)
دکتر احمدشاه فرهت، دکتر اشرف محمدزاده، محور اميري. رابطه فاکتورهاي مادري و ميزان موفقيت شيردهي با شير مادر در مادران با نوزاد کم وزن. کنگره بين المللي رشد و تکامل در کودکان و نوزادان 17-15 مهر ماه 1390 مشهد (پوستر)
دکتر احمدشاه فرهت، دکتر اشرف محمدزاده، دکتر بهزاد عليزاده، محور اميري. اثر وضعيت مراقبت نوزادان کم وزن سالم بر اشباع اکسيژن شرياني. کنگره بين المللي رشد و تکامل در کودکان و نوزادان 17-15 مهر ماه 1390 مشهد (پوستر)
دکتر اشرف محمدزاده، دکتر احمدشاه فرهت، فرشته يزدان پناه. ميزان پذيرش نوزادان مادران معتاد در NICU . يازدهمين کنگره بين المللي سم شناسي و مسموميت هاي ايران 24-22 شهريور 1390 مشهد (پوستر)
دکتر احمدشاه فرهت، دکتر اشرف محمدزاده، دکتر مهدي بلالي مود، دکتر حبيب ا… اسماعيلي، سيمين متولي حقي. مقايسه سطح سرب در شير مادر و شير پاستوريزه. دوازدهيمن کنگره سراسري بيوشيمي و چهارمين کنگره بين المللي بيوشيمي و بيولوژي مولکولي 19-15 شهريور 1390 مشهد (سخنراني، چاپ مقاله به صورت Abstract Meeting)
دکتر اشرف محمدزاده، دکتر احمدشاه فرهت، دکتر نيره خادم، دکتر سيد محمدرضا پريزاده، دکتر محمد خواجه دلوئي. رابطه بين وزن کم تولد نوزاد و بعضي از ريز مغذي ها. دوازدهيمن کنگره سراسري بيوشيمي و چهارمين کنگره بين المللي بيوشيمي و بيولوژي مولکولي 19-15 شهريور 1390 مشهد (سخنراني، چاپ مقاله به صورت Abstract Meeting)
دکتر سيد محمدرضا پريزاده، دکتر اشرف محمدزاده، دکتر احمدشاه فرهت، دکتر لعيا ولايي، دکتر محمد خواجه دلوئي. رابطه بین سطح منیزیم سرم مادر و تولد نوزاد کم وزن. دوازدهيمن کنگره سراسري بيوشيمي و چهارمين کنگره بين المللي بيوشيمي و بيولوژي مولکولي 19-15 شهريور 1390مشهد (پوستر، چاپ مقاله به صورت Abstract Meeting)
به عنوان هيئت رئيسه دومين کنگره بين المللي نفرولوژي کودکان ايران، ، 31-29 تير ماه 1390 مشهد (سخنراني)
دکتر احمدشاه فرهت، دکتر اشرف محمدزاده، دکتر شاهين مافي نژاد.  بررسي عوامل هيپرناترمي و فاکتورهاي مرتبط به آن در نوزادان بستري در بيمارستان امام رضا، دومين کنگره بين المللي نفرولوژي کودکان ايران، ارائه پوستر، 31-29 تير ماه 1390 مشهد
توصيه هاي آکادمي اطفال امريکا در مورد DDH. کنگره بين المللي ديسپلازي مادرزادي هيپ از نوزادي تا سالمندي، 6-4 خرداد ماه 1390 مشهد (سخنراني)
Mohammadzadeh A, Farhat ASH, Balali mood M, Esmaeli H. Maternal serum cooper and diabetic pregnant. The 6 th International symposium on Diabetes & Pregnancy, March 23-26 2011, Salzburg, Austria. (poster)
Farhat AS, Mohammadzadeh A, Balali mood M,  Esmaeli H. Comparison of plasma zinc concentrations in diabetic and non diabetic pregnant women. . The 6 th International symposium on Diabetes & Pregnancy, March 23-26 2011, Salzburg, Austria. (poster)
تکامل بينايي در نوزادان. چهارمين جشنواره بين المللي علمي – تحقيقاتي کودکان سرور 19 و 20 آبان ماه 1389 مشهد ( سخنرانی مدعو)
دکتراحمدشاه فرهت، فريد ميرزائي، دکتر اشرف محمدزاده. بررسي کشت ادرار در نوزادان مبتلا به سپتي سمي با کشت خون مثبت. چهارمين جشنواره بين المللي علمي – تحقيقاتي کودکان سرور 19 و 20 آبان ماه 1389 مشهد (پوستر)
دکتر احمدشاه فرهت، دکتر اشرف محمدزاده، فريد ميرزائي. مطالعه فراواني نوع باکتري، فرمول شمارش، سديمان و يافته هاي باليني سپتي سمي نوزادان با کشت خون مثبت. چهارمين جشنواره بين المللي علمي – تحقيقاتي کودکان سرور 19 و 20 آبان ماه 1389 مشهد (پوستر)
A. Mohammadzadeh, Ash farhat, M mirzarahimi, R amiri .2nd International Conference on Drug Discovery & Therapy February 1-4 2010, Dubai, UAE( lecture)
Mohammadzadeh, A.S. Farhat,  L. Valaee.  Maternal serum selenium and low birth weight neonates. XXII European congress of perinatal Medicine, May 26-29 2010, Granada,Spain(poster)
Mohammadzadeh Ashraf, Farhat Ahmad Shah, Amiri Rana,  Esmaeli Habiballah. Effect of birth weight and socio-economic status on Children’s growth in Mashhad- Iran. XXII European congress of perinatal Medicine, May 26-29 2010, Granada,Spain(poster)
Mohammadzadeh A,  Farhat A.Sh.  Prophylactic effect of clofibrate in low birth weight neonates’ hyperbilirubinemia. XXII European congress of perinatal Medicine, May 26-29 2010, Granada,Spain(poster)
Farhat Ahamad Shah, Mohammadzadeh Ashraf, Amiri Rana, Amiri Mehvar, Yusefi Fatemeh. Effect of dermal sunflower oil on growth of low birth weight preterm neonates. XXII European congress of perinatal Medicine, May 26-29 2010, Granada,Spain(poster)
Farhat Ahmad Shah,  Mohammadzadeh Ashraf. Comparison between two & twenty four hours salt powder coverage in infant umbilical granuloma treatment. XXII European congress of perinatal Medicine, May 26-29 2010, Granada,Spain(poster)
Amiri Rana, Farhat Ahmadshah, Karbandi Sohaila, Esmaeli Habibollah, Mohammadzadeh Ashraf. The Effect of Listening to lullaby music on physiologic Response and weight gain premature infants. XXII European congress of perinatal Medicine, May 26-29 2010, Granada,Spain(poster)
A mohammadzadeh, A. Farhat, R. Amiri. Neonatal morbidity and early outcome in infants diabetic mothers in mashhad. On behalf of the 5th International Symposium on Diabetes and Pregnancy, Sorrento, Italy, March 26-28 , 2009(poster)
دکتر اشرف محمدزاده، دکتر احمدشاه فرهت. حقوق نوزاد تازه متولد شده، دومین کنگره بین المللی اخلاق پزشکی ایران 30-28 فروردین 1387 (پوستر).
دکتر احمدشاه فرهت، دکتر اشرف محمدزاده، دکتر محمد رمضاني، محور اميري. اثر شير خشت بر سديم سرمي نوزادان. هجدهمين کنگره بين المللي فيزيولوژي و فارماکولوژي ايران8-4 شهريور 1386 مشهد ( سخنراني)

ارائه مقاله دركنگره ها يا سمينارهاي داخلي:

دکتر احمدشاه فرهت. اساسات ونتيلاتور تراپي. کنفرانس علمي يک روزه بيماري هاي تنفسي در نوزادان. 25/3/94 هتل پارس مشهد (سخنران)
دکتر احمدشاه فرهت، دکتر اشرف محمدزاده، دکتر غلامحسين فيروزي نامقي. بررسي اثر کارنتين روي سطح سرمي تري گليسريد و کلسترول در طي تغذيه وريدي در نوزادان بستري در NICU . همايش ساليانه انجمن پزشکان کودکان ايران و سي و ششمين بزرگداشت استاد دکتر محمد قريب 2-5 ارديبهشت ماه 1394. (سخنراني مدعو)
مجيد سزاوار، نوشين عبداله پور، غلامرضا خادمي، احمدشاه فرهت. همايش ساليانه انجمن پزشکان کودکان ايران و سي و ششمين بزرگداشت استاد دکتر محمد قريب 2-5 ارديبهشت ماه 1394. (پوستر)
دکتر احمدشاه فرهت، محمد ارجمند، دکتر اشرف محمدزاده. سلول‌هاي بنيادي در شيرمادر. دومين کنگره کشوري پژوهش و کاربرد سلول‌هاي بنيادي 2-1 خرداد ماه 1393 تالار هاشمي نژاد بيمارستان امام رضا مشهد ( پوستر)
دکتر احمدشاه فرهت، دکتر اشرف محمدزاده. سلول بنيادي چيست. دومين کنگره کشوري پژوهش و کاربرد سلول‌هاي بنيادي 2-1 خرداد ماه 1393 تالار هاشمي نژاد بيمارستان امام رضا مشهد ( سخنراني)
دکتر اشرف محمدزاده، دکتر احمدشاه فرهت. درمان آنسفالوپالتي هايپوکسيک اسکيميک با سلول‌هاي بنيادي. دومين کنگره کشوري پژوهش و کاربرد سلول‌هاي بنيادي 2-1 خرداد ماه 1393 تالار هاشمي نژاد بيمارستان امام رضا مشهد ( پوستر)
دکتر اشرف محمدزاده. علل گريه نوزاد. سمينار آموزشي دو روزه ترويج تغذيه با شيرمادر 30-31 ارديبهشت ماه 1393 بيمارستان امام حسين. ( سخنراني )
دکتر اشرف محمدزاده، دکتر احمدشاه فرهت. آنومالي هاي دستگاه گوارش در مواليد بيمارستان امام رضا مشهد. تازه هاي گوارش و کبد کودکان 22-20 فروردين ماه 1393 بيمارستان قائم مشهد. ( پوستر )
دکتر احمدشاه فرهت، دکتر ليلي حفيظي، دکتر اشرف محمدزاده،م  حسن زاده، م ت پورحسين. مقايسه توزيع فراواني و شدت ايکتر زردي با علت نامشخص در دو گروه زايمان طبيعي و سزارين. تازه هاي گوارش و کبد کودکان 22-20 فروردين ماه 1393 بيمارستان قائم مشهد. ( پوستر )
دکتر احمدشاه فرهت. تغذيه نوازد نارس با شيرمادر، ميزگرد بررسي تاخير رشد داخل رححي ، نارسي و عوامل نوزادي موثر بر رشد و تکامل نوزادان. سومين کنکره سراسري تغذيه، رشد و تکامل نوزادان و کودکان 15-14 اسفند ماه 1392 مشهد (سخنران مدعو)
دکتر اشرف محمدزاده، دکتر احمدشاه فرهت، مژده محمودي. فراواني نوزادان کم وزن در پذيرش هاي بخش مراقبت هاي ويژه. سومين کنکره سراسري تغذيه، رشد و تکامل نوزادان و کودکان 15-14 اسفند ماه 1392 مشهد (پوستر)
دکتر احمدشاه فرهت. گريه و امتناع شيرخوار از شير خوردن. کنفرانس علمي يکروزه  ترويج تغذيه با شير مادر 20/8/92 مرکز بهداشت استان. ( سخنراني )
دکتر احمدشاه فرهت، دکتر اشرف محمدزاده، دکتر عباس عليزاده کاسب، دکتر سمانه کوزه گران. تدابير درماني درد در بخش مراقبت هاي ويژه نوزادان مشهد شمال شرق ايران. اولين کنگره الکتروانسفالوگرافي و صرع کودکان و سيزدهمين کنگره بيماري هاي اعصاب کودکان ايران 10-8 آبان ماه 1392 تالار چمران بيمارستان قائم مشهد. ( سخنراني )
دکتر احمدشاه فرهت. تهويه با فشار مثبت و آمبوبگ و کار عملي اصول احيا، گامهاي نخستين احيا و تهويه با آمبوبگ. کارگاه احيا نوزادان 30-29 مهر ماه 1392 بيمارستان قائم. ( سخنراني )
دکتر احمدشاه فرهت. جنبه هاي قانوني در حوادث پيرامون تولد. بررسي پرونده هاي نظام پزشکي 11/7/92 نظام پزشکي ( سخنراني)
دکتر احمدشاه فرهت. تجويز داروهاي خاص در نوزادان. مسموميت هاي شايع در کودکان 11-10 مهر ماه 1392 تالار چمران بيمارستان قائم ( سخنراني)
دکتر احمدشاه فرهت. اتيولوژي و علائم باليني بيماران کم کاري تيروئيد نوزادان. برنامه آموزش پيشگيري، درمان و مراقبت کم کاري تيروئيد نوزادان. 7/7/92 سالن اجتماعات مرکز بهداشت استان ( سخنراني)
دکتر اشرف محمدزاده، دکتر احمدشاه فرهت،‌ دکتر حبيب اله اسماعيلي، سوزان شيرانزائي. شيوع و عوامل خطر هيپوسپادياس در يک بيمارستان خصوصي در شمال شرق ايران. ششمين همايش سراسري تازه هاي غدد و متابوليسم کودکان 30 مرداد لغايت 1 شهريور ماه 92 تالار هاشمي نژاد بيمارستان امام رضا مشهد ( پوستر)
احمدشاه فرهت. ششمين همايش سراسري تازه هاي غدد و متابوليسم کودکان 30 مرداد لغايت 1 شهريور ماه 92 تالار هاشمي نژاد بيمارستان امام رضا مشهد ( سخنراني)
دکتر احمدشاه فرهت. اثر نمک روي بيماري هاي بندناف شيرخواران. پنجمين کنگره سراسري پريناتالوژي 5-2 ارديبهشت ماه 1392 دانشگاه علوم پزشکي شيراز ( سخنراني)
دکتر احمدشاه فرهت. فوريت هاي نوزادان. دومين کنگره سراسري ارتقا سلامت نوزاد 9-7 بهمن 1391 تالار رازي دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکي مشهد ( سخنراني)
دکتر احمدشاه فرهت،‌ دکتر اشرف محمدزاده ، مهريه رضايي. تدابير پرستاري بيماري هاي اورژانس نوزادان. دومين کنگره سراسري ارتقا سلامت نوزاد 9-7 بهمن 1391 تالار رازي دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکي مشهد (پوستر)
دکتر احمدشاه فرهت. HTLV1. کنفرانس يک روزه ترويج تغذيه با شير مادر معاونت بهداشتي دانشگاه 9/8/91 سالن هاشمي ن‍‍ژاد بيمارستان امام رضا ( سخنراني)
دکتر احمدشاه فرهت. کارگاه يک روزه Peer Review 19/4/91 تالار پندي بيمارستان قائم (عج) ( شرکت)
دکتر احمدشاه فرهت. علل گريه بيمار. سمينار آموزشي دو روزه ترويج تغذيه با شير مادر 31/3/91 بيمارستان امام حسين مشهد ( سخنراني)
دکتر احمدشاه فرهت. کنفرانس اداره خطر 25 خرداد ماه 1391 تالار پندي بيمارستان قائم مشهد ( شرکت)
دکتر احمدشاه فرهت. بررسي سطح سرب در کودکان 6-1 ساله شهر مشهد. همايش ساليانه انجمن پزشکان کودکان ايران و سي و سومين بزرگداشت دکتر محمد قريب و دومين نشست علمي متخصصين کودکان ايران و ترکيه و دوازدهمين کنگره پزشکان کودکان کشورهاي اسيائي و اروپائي 10-7 ارديبهشت ماه 1391 تهران ( سخنراني)
دکتر احمدشاه فرهت. تهويه و فشار مثبت. کارگاه احيا نوزاد ويژه ماماهاي طرح پزشک خانواده شهرستان مشهد 16-15 اسفند ماه 1390 سالن اجتماعات مرکز بهداشت شماره يک مشهد. ( سخنراني)
دکتر اشرف محمدزاده، دکتر احمدشاه فرهت، دکتر ليلي حسن زاده. اثر مراقبت مادرانه آغوشي بر زمان بستري در  بيمارستان در نوزادان نارس. کنگره سراسري ارتقا سلامت نوزاد 20-18 بهمن 1390 تالار دانشکده علوم، مشهد ( پوستر)
دکتر اشرف محمدزاده، دکتر احمدشاه فرهت، زهرا عراقي. توزيع فراواني و فاکتورهاي دموگرافيک مرگ و مير نوزادان بستري شده در بخش مراقبت هاي ويژه نوزادان . کنگره سراسري ارتقا سلامت نوزاد 20-18 بهمن 1390 تالار دانشکده علوم، مشهد ( پوستر)
دکتر احمدشاه فرهت. گريه شيرخوار. سمينار آموزشي ترويج تغذيه با شير مادر 12/10/90 – 11/10/90 بيمارستان دکتر شيخ ( سخنراني )
دکتر احدشاه فرهت. سلامت مادر و نوزاد. سمينار تجويز مصرف منطقي داروها در بيماري هاي شايع کودکان 29/10/90 سالن سازمان نظام پزشکي ( سخنراني )
دکتر احمدشاه فرهت. استفاده از وسايل تهويه با فشار مثبت. کارگاه آموزش مربي احيا نوزاد،  28-27 مهر ماه 1390 بيمارستان 17 شهريور ( سخنراني)
دکتر احمدشاه فرهت، دکتر محمدمهدي قاسمي، دکتر اشرف محمدزاده، دکتر جواد آخونديان، دکترحبيب ا… اسماعيلي، رعنا اميري، علي اصغر رئوف صائب،‌محمدرضا طالع. بررسي شيوع کم شنوايي و فاکتورهاي مستعد کننده در نوزادان بستري در بيمارستان هاي امام رضا ، قائم و ام البنين مشهد. اولين همايش ملي غربالگري پيشرفته در پزشکي 6-4 خرداد ماه 1390‌، دانشگاه ازاد اسلامي واحد مشهد ( سخنراني)
دکتر احمدشاه فرهت، دکتراشرف محمدزاده، دکتر مهدي بلالي مود. . تعيين ارتباط سطح سرب خون مادران با سطح سرب خون شيرخواران کمتر از 6 ماه مراجعه کننده به بيمارستان امام رضا مشهد که به طور انحصاري با شير مادر تغذيه شده اند،  همايش ساليانه انجمن پزشکان کودکان ايران و سي و دومين بزرگداشت استاد دکتر محمد قريب،‌ ارائه سخنراني، 28-23 ارديبهشت ماه 90 ، دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي تهران
احمدشاه فرهت، اشرف محمدزاده، مجيد منصوري، حبيب ا… اسماعيلي. ارتباط سطح سرب خون مادر با وزن هنگام تولد در نوزادان متولد شده بيمارستان امام رضا مشهد کنگره ملي سلامت مادر و کودک و شيرمادر، 20-18 اسفند ماه 1389 مجتمع بيمارستاني امام خميني تهران ( پوستر)
علائم هايپوتيروئيدي در نوزادان در کنفرانس علمي هيپوتيروئيدي نوزادي در تاريخ 16/12/89 ( سخنراني)
دکتر احمدشاه فرهت. اثر مراقبت کانگورويي بر سلامت نوزاد و تکامل عصبي نوزاد. کارگاه مراقبت مادرانه آغوشي شمال شرق کشور توسط مرکز تحقيقات نوزادان در تاريخ 7/12/89-8/12/89 در سالن پندي بيمارستان قائم عج ( سخنراني)
دکتر احمدشاه فرهت. مزاياي مراقبت کانگورويي براي مادر. کارگاه مراقبت مادرانه آغوشي شمال شرق کشور توسط مرکز تحقيقات نوزادان در تاريخ 7/12/89-8/12/89 در سالن پندي بيمارستان قائم عج ( سخنراني)
دکتر احمدشاه فرهت. گريه شير خوار. سمينار آموزشي شير مادر توسط مرکز تحقيقات نوزادان در تاريخ 4/12/89- 5/12/89 در سالن رازي دانشکده پزشکي سابق( 2 سخنراني)
دکتر احمدشاه فرهت. تهويه با فشار مثبت . کارگاه آموزشي مربي احيا نوزادان با همكاري معاونت درمان و مركز تحقيقات نوزادان در تاريخ 26/11/89- 28/11/89 در بيمارستان قائم عج( سخنراني)
دکتر احمدشاه فرهت. علائم باليني هيپرتانسيون در نوزادان. سمينار دو روزه فشار خون در کودکان 29/10/89 – 30/10/89 بيمارستان دکتر شيخ( سخنراني)
دکتر احمدشاه فرهت. تهويه با فشار مثبت. کارگاه آموزشي مربي احيا نوزادان در تاريخ 7/10/89- 9/10/89 در بيمارستان قائم عج ( سخنراني)
دوره هاي آموزشي مزاياي شيرمادر 20/9/89 -23/9/89 بيمارستان امام رضا( سخنراني)
رعنا اميري، سهيلا کربندي، دکتر احمدشاه فرهت، دکتر اشرف محمدزاده. اولین کنگره سراسري مراقبت هاي ويژه نوزادان و کودکان 8-6 آذر ماه 1389 در سالن شهيد هاشمي نژاد بيمارستان امام رضا مشهد. ( پوستر)
غلامرضا خادمي، معصومه رودي، احمدشاه فرهت، سعيد باجوري. اولین کنگره سراسري مراقبت هاي ويژه نوزادان و کودکان 8-6 آذر ماه 1389 در سالن شهيد هاشمي نژاد بيمارستان امام رضا مشهد. ( پوستر)
دکتر احمدشاه فرهت. ميزگرد مراقبت هاي ويژه نوزادان در بيماري هاي تنفسي نوزادان. اولین کنگره سراسري مراقبت هاي ويژه نوزادان و کودکان 8-6 آذر ماه 1389 در سالن شهيد هاشمي نژاد بيمارستان امام رضا مشهد( سخنرانی )
دکتر مسعود ملکي، دکتر احمدشاه فرهت، دکتر يلدا ناهيدي، دکتر نفيسه السادات حائري زاده، دکتر سعيده اهراني. بررسي فراواني نشانه هاي مادرزادي عروقي و پيگماني، لکه مغولي و ميليا در 1000 نوزاد ايراني. اولین کنگره سراسري مراقبت هاي ويژه نوزادان و کودکان 8-6 آذر ماه 1389 در سالن شهيد هاشمي نژاد بيمارستان امام رضا مشهد. ( پوستر)
دكتر اشرف محمدزاده  ،دكتر احمد شاه فرهت ، صديقه فاضل.  مقايسه مرگ و مير چند قلويي و تک قلويي در پذيرش هاي بخش مراقبت هاي ويژه نوزادان. اولین کنگره سراسري مراقبت هاي ويژه نوزادان و کودکان 8-6 آذر ماه 1389 در سالن شهيد هاشمي نژاد بيمارستان امام رضا مشهد. ( پوستر)
احمدشاه فرهت، اشرف محمدزاده، زهرا جمال ابادي، محدثه حسن پور.بررسي ديدگاه مادران نسبت به درد نوزادانشان در بخش مراقبتهای ویژه نوزادان. اولین کنگره سراسري مراقبت هاي ويژه نوزادان و کودکان 8-6 آذر ماه 1389 در سالن شهيد هاشمي نژاد بيمارستان امام رضا مشهد. ( پوستر)
دکتر محمدرضا کرامتي، دکتر اشرف محمدزاده، دکتر احمدشاه فرهت. تعيين مقادير مرجع خون شناسي در نوزادان شهر مشهد. اولین کنگره سراسري مراقبت هاي ويژه نوزادان و کودکان 8-6 آذر ماه 1389 در سالن شهيد هاشمي نژاد بيمارستان امام رضا مشهد. ( پوستر)
دکتر احمدشاه فرهت. اثر مراقبت کانگورويي بر سلامت نوزاد. کارگاه مراقبت مادرانه آغوشي توسط مركز تحقيقات نوزادان 29/7/89 بيمارستان امام رضا سالن دکتر صراف.(سخنراني)
دکتر احمدشاه فرهت. مزاياي مراقبت کانگورويي بر سلامت مادر. کارگاه مراقبت مادرانه آغوشي توسط مركز تحقيقات نوزادان 29/7/89 بيمارستان امام رضا سالن دکتر صراف.(سخنراني)
دکتر احمدشاه فرهت. مزاياي مراقبت کانگورويي بر سلامت مادر و نوزاد. کارگاه مراقبت مادرانه آغوشي توسط مركز تحقيقات نوزادان 11/7/89 بيمارستان امام رضا سالن دکتر صراف. (سخنراني)
دکتر احمدشاه فرهت. نخستين گام هاي احيا. کارگاه آموزشي مربي احيا نوزادان در تاريخ 6/7/89- 8/7/89 در بيمارستان قائم عج ( سخنراني)
دکتر احمدشاه فرهت. همايش روز جهاني شير مادر 18/5/89 در مرکز بهداشت استان ( سخنراني )
كارگاه احياء نوزادان در تاريخ 10/4/89  در زنجان ( سخنراني )
دکتر اشرف محمدزاده،دکتر احمدشاه فرهت، رعنا اميري، حبيب ا… اسماعيلي. مقايسه تاثير کارنتين بر هيپوگليسمي، آپنه و سپسيس نوزادان خيلي کم وزن کنگره سلامت نوزادان و پريناتولوژي ايران 11- 9 تير ماه 1389 در زنجان(سخنراني)
دکتر اشرف محمدزاده، دکتر احمدشاه فرهت، دکتر قاسم بياني. وزن تولد و خطر اختلالات در دوران بچگي، نهمين کنگره اپتومتري خراسان، ارائه سخنراني، 7-5 خرداد ماه 89 ، دانشگاه علوم پزشکي مشهد، مشهد
دکتر احمدشاه فرهت، دکتر غلامرضا فعال. کونژونکتيويت نوزادي، نهمين کنگره اپتومتري خراسان، ارائه سخنراني، 7-5 خرداد ماه 89 ، برج ساپکو مشهد
کنفرانس علمي اورژانس هاي طب اطفال و نوزادان در تاريخ 3/4/89 تالار هاشمي نژاد بيمارستان امام رضا(ع) ( سخنراني)
دکتر اشرف محمدزاده، دکتر احمدشاه فرهت، دکتر رضا سعيدي. بيماري هاي خونريزي دهنده نوزادان. اولين سمينار ترومبوز- هموستاز با نگرشي بر مشکلات تشخيصي 5و6 اسفند 1388 ( ايراد سخنراني )
دکتر احمدشاه فرهت. علل گريه شيرخوار. سمینار 3 روزه تغذیه با شیرمادر با همکاری مرکز بهداشت استان و مرکز تحقیقات نوزادان دانشگاه علوم پزشکی مشهد در بیمارستان رضوی 19/10/88-21/10/88 ( ايراد سخنراني )
دکتر احمدشاه فرهت. مشکلات تغذيه اي در نوزادان با مسائل خاص. کنفرانس علمی مشکلات تشخیصی در کودکان 5/11/88 ( ایراد سخنرانی)
دکتر احمدشاه فرهت. کلستاز در نوزادان. کنفرانس علمی بيماري هاي گوارشي اطفال 7/11/88 ( ایراد سخنرانی)
سمینار 3 روزه تغذیه با شیرمادر با همکاری مرکز بهداشت استان و مرکز تحقیقات نوزادان دانشگاه علوم پزشکی مشهد در بیمارستان رضوی 19/10/88-21/10/88 ( ايراد سخنراني )
كنفرانس علمي بیماری های عفونی شایع درکودکان و نوزادان 10/10/88 ( ايراد سخنراني )
دکتر اشرف محمدزاده، دکتر احمدشاه فرهت، رعنا اميري، دکتر حبيب ا… اسماعيلي. تاثیر کلوفیبرات در هیپربیلی روبینمی نوزادان نارس. همایش کشوری سلامت محوری در طب کودکان 20 لغایت 22 آبانماه 1388 در یاسوج(سخنرانی)
محوراميري، دکتراحمدشاه فرهت، رعنا اميري، دکتر اشرف محمدزاده. فراوانی انجام ورزش در فرزندان پرستاران شاغل در شهر مشهد سال 1388. اولین کنگره نقش ورزش در سلامت کودکان 6و7 آبان ماه 1388 در هتل پردیسان مشهد( پوستر)
اولین کنگره نقش ورزش در سلامت کودکان 6و7 آبان ماه 1388 در هتل پردیسان مشهد( سخنرانی)
دکتراحمدشاه فرهت، رعنا اميري، شکرانه موسوي، دکتر اشرف محمدزاده، شيرين قاضياني، محور اميري. فراوانی انجام ورزش در فرزندان والدین مراجعه کننده به کلینیک تخصصی کودکان شهر مشهد. اولین کنگره نقش ورزش در سلامت کودکان 6و7 آبان ماه 1388 در هتل پردیسان مشهد( پوستر)
دکتر احمدشاه فرهت. موارد استفاده از امبوبگ. کارگاه آموزشی دو روزه احیاء نوزادان مرکز تحقیقات نوزادان با همكاري معاونت درمان در تاریخ 14/5/88 – 15/5/88 در بيمارستان قائم (سخنراني)
دکتر اشرف محمدزاده، دکتر پريدخت داوري، دکتر حسن متقي، دکتر احمدشاه فرهت،‌ رعنا اميري. شيوع بيماري هاي قلبي در نوزادان بستري در بخش مراقبت هاي ويژه بيمارستان امام رضا مشهد. دومین همایش قلب کودکان در ایران در تاریخ 14 لغایت 16 اسفندماه 1387 در تالار امام (ره) مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره)(سخنرانی)
دکتر احمدشاه فرهت. بيماري HMD و اکسيژن درماني در نوزادان. سمينار يك روزه بيماري هاي تنفسي نوزادان. 1/12/87 .(سخنراني)
دکتر احمدشاه فرهت. آیا سطح سرب خون در کودکان کمتر از 6 سال شهر مشهد بیشتر شده است؟ هشتمین کنگره اعصاب کودکان،15 تا 16 آبان 1387 مشهد (سخنرانی).
دکتر اشرف محمدزاده، دکتر مهدي درخشان، دکتر احمدشاه فرهت،‌ رعنا اميري، دکتر حبيب ا… اسماعيلي. شیوع مشکلات بینایی در کودکان با وزن تولد کم و کودکان با وزن طبيعي شهرستان مشهد. هشتمین کنگره اعصاب کودکان،15 تا 16 آبان 1387 مشهد ( پوستر).
دکتر اشرف محمدزاده، دکتر احمدشاه فرهت. بررسی علل تشنج در نوزادان بستری در بخش مراقبت های ویژه نوزادان بيمارستان امام رضا. هشتمین کنگره اعصاب کودکان،15 تا 16 آبان 1387 مشهد ( پوستر).
رعنا اميري، دکتر اشرف محمدزاده، دکتر احمدشاه فرهت. بررسي باليني وباكتريايي نوزادان مبتلا به مننژيت باكتريال، بستري دربخش NICUبيمارستان امام رضا(ع) به مدت ده سال. هشتمین کنگره اعصاب کودکان،15 تا 16 آبان 1387 مشهد ( پوستر).
دکتراحمدشاه فرهت، دکتر اشرف محمدزاده، محور اميري، رعنا اميري.بررسی فراوانی و فاکتورهای خطر خونریزی های مغزی در نوزاد کم وزن بستری در بخش مراقبتهای ویژه نوزادان بیمارستان امام رضا (ع).هشتمین کنگره اعصاب کودکان،15 تا 16 آبان 1387 مشهد ( پوستر).
دکتراحمدشاه فرهت، دکتر اشرف محمدزاده، محور اميري، رعنا اميري.بررسي فاکتورهاي مادري در بروز آسفکسي نوزاد. هشتمین کنگره اعصاب کودکان،15 تا 16 آبان 1387 مشهد ( پوستر).
دکتر احمدشاه فرهت،‌ دکتر محمدجواد پريزاده، دکتر غلامرضا خادمي، دکتر مهدي بلالي مود. مطالعه سطح سرب خون در کودکان 1 تا 7 سال مراجعه کننده به بخش اورژانس بیمارستان امام رضا(ع). هشتمین کنگره اعصاب کودکان،15 تا 16 آبان 1387 مشهد ( پوستر).
سمينار آموزشی دو روزه تغذیه با شیر مادر با همکاری مرکز بهداشت استان و مرکز تحقیقات نوزادان در تاریخ 1/8/87-2/8/87 ( سخنرانی)
دکتر احمدشاه فرهت. کارگاه آموزشی دو روزه احیاء نوزادان مرکز تحقیقات نوزادان در تاریخ 29/7/87 – 30/7/87 (سخنرانی)
دکتر احمدشاه فرهت. کارگاه آموزشی دو روزه احیاء نوزادان مرکز تحقیقات نوزادان در تاریخ 12/4/87 – 13/4/87 (سخنرانی)
دکتراحمدشاه فرهت. تغديه کمکي.کنگره سراسری تغذیه نوزادان و کودکان 3-2  مرداد ماه 1387،‌ مشهد (سخنراني)
دکتر اشرف محمدزاده، دکتر محسن جعفرزاده، دکتر احمدشاه فرهت، رعنا امیری. تاثیر طول دوره شیردهی و تغذیه ی انحصاری با شیرمادر بر آمادگی تحصیلی کودکان 6 ساله شهرستان مشهد. کنگره سراسری تغذیه  نوزادان و کودکان، 3-2 مرداد 1387 مشهد. (پوستر)
دکتر احمدشاه فرهت،‌دکتر اشرف محمدزاده، دکتر مجيد منصوري، محور اميري. بررسی غلظت خونی سرب مادران بر تولد نوزادان کم وزن در بیمارستان امام رضا(ع) در سال 1384 . کنگره سراسری تغذیه  نوزادان و کودکان، 3-2 مرداد 1387 مشهد. (پوستر)
دکتر احمدشاه فرهت،‌دکتر اشرف محمدزاده، دکتر بهزاد عليزاده، محور اميري تاثیر وضعیت قرارگیری نوزادان کم وزن سالم در حالت های خوابیده به شکم و پشت، بر میزان اکسیژناسیون شریانی، قبل از ترخیص از بیمارستان. کنگره سراسری تغذیه  نوزادان و کودکان، 3-2 مرداد 1387 مشهد. (پوستر)
رعنا اميري، دکتر محسن جعفرزاده، دکتر اشرف محمدزاده، دکتر احمدشاه فرهت. مقایسه تغذیه انحصاری با شیرمادر و طول مدت شیردهی در کودکان با وزن تولد کم و کودکان با وزن تولد طبیعی . کنگره سراسری تغذیه  نوزادان و کودکان، 3-2 مرداد 1387 مشهد. (پوستر)
دکتر مريم زماني پور،‌ محور اميري، دکتر احمدشاه فرهت، دکتر اشرف محمدزاده، فاطمه يوسفي، فرشته يزدان پناه. مقایسه میزان عوارض تغذیه با استفاده از سوند معده به دو روش نیروی جاذبه و دست در نوزادان نارس. کنگره سراسری تغذیه  نوزادان و کودکان، 3-2 مرداد 1387 مشهد. (پوستر)
دکتر احمدشاه فرهت،‌ دکتر اشرف محمدزاده، دکتر محمد رمضاني، محور اميري. اثر شيرخشت بر هيپر بيلروبينمي نوزادان. کنگره سراسری تغذیه  نوزادان و کودکان، 3-2 مرداد 1387 مشهد. (پوستر)
دکتر عليرضا نيکوزاده، محور اميري، دکتر احمدشاه فرهت، دکتر اشرف محمدزاده، فريده هاشمي، منيره وظيفه دوست. بررسی میزان آگاهی مادران در رابطه با تغذیه تکمیلی. کنگره سراسری تغذیه  نوزادان و کودکان، 3-2 مرداد 1387 مشهد. (پوستر)
دکتر غلامرضا خادمي،‌ دکتر احمدشاه فرهت، محور اميري. بررسی مصرف آهن و ویتامین های تکمیلی در فرزندان زیر دو سال پرستاران شاغل در شهر مشهد، کنگره سراسری تغذیه  نوزادان و کودکان، 3-2 مرداد 1387 مشهد. (پوستر)
محور اميري، دکتراحمدشاه فرهت، دکتر غلامرضا خادمي. بررسی علل مراجعه مادران پس از زایمان به مشاور شیردهی و تاثیر مشاوره بر افزایش موفقیت شیردهی 1385، کنگره سراسری تغذیه  نوزادان و کودکان، 3-2 مرداد 1387 مشهد. (پوستر)
دکتر اشرف محمدزاده، دکتر محسن جعفرزاده، دکتر احمدشاه فرهت، دکتر محمدرضا کرامتي، دکتر محمدخواجه دلوئي. بررسي مقايسه اي اثر ويتامين كا خوراكي و عضلاني بر تست هاي انعقادي. .همايش سالانه انجمن پزشكان كودكان ايران و بيست و نهمين بزرگداشت استاد دكتر محمد قريب 31/1/87 لغايت 4/2/87. (پوستر)
دکتر نصرت قائمي، دکتر اشرف محمدزاده، دکتر احمدشاه فرهت. بررسي توزيع فراواني و علل هيپوگليسمي در نوزادان بستري شده در بخش NICU بيمارستان امام رضا (ع). .همايش سالانه انجمن پزشكان كودكان ايران و بيست و نهمين بزرگداشت استاد دكتر محمد قريب 31/1/87 لغايت 4/2/87. (پوستر)
دکتر اشرف محمدزاده، دکتر احمدشاه فرهت. بررسي توزيع فراواني بروز و فاکتورهاي خطر هيپوسپادياس.کنگره سراسری بیماریهای کلیه در اورولوژی اطفال 21-19 دی ماه سال 1386(پوستر)
دکتر احمدشاه فرهت. ميزگرد بيماري هاي نوزادان. سومین جشنواره علمی- تحقیقاتی کودکان سرور، کودک و آینده، امیدها و چالش ها 10-9 آبان ماه 1386 (سخنراني)
دکتر غلامرضا خادمي، دکتر احمدشاه فرهت، محوراميري. بررسي علل مراجعه مادران پس از زايمان به مشاور شيردهي و تاثير مشاوره بر افزايش موفقيت شيردهي در سال 85، سومین جشنواره علمی- تحقیقاتی کودکان سرور، کودک و آینده، امیدها و چالش ها 10-9 آبان ماه 1386 (پوستر)
دکتر احمدشاه فرهت، دکتر اشرف محمدزاده، دکتر محمدرضا مجدي، دکتر حبيب ا… اسماعيلي، عماد عسکري،‌ مليحه سالک. مسمومیت با سرب در کودکان 1 تا 6 ساله، سومین جشنواره علمی- تحقیقاتی کودکان سرور، کودک و آینده، امیدها و چالش ها 10-9 آبان ماه 1386 (پوستر)
دکتر احمدشاه فرهت، دکتر اشرف محمدزاده، احمدجمشيد رضايي، محور اميري. بررسی کشت وسایل، محلولها و دست پرسنل NICU، سومین جشنواره علمی- تحقیقاتی کودکان سرور، کودک و آینده، امیدها و چالش ها 10-9 آبان ماه 1386 (پوستر)
دکتر اشرف محمدزاده،‌ دکتر احمدشاه فرهت،‌ مهندس امير واحديان، محور اميري. اثر تغذیه دهانی و لوله ای بر اشباع اکسیژن شریانی، سومین جشنواره علمی- تحقیقاتی کودکان سرور، کودک و آینده، امیدها و چالش ها 10-9 آبان ماه 1386 (پوستر)
دکتر اشرف محمدزاده، دکتر احمدشاه فرهت، دکتر محسن جعفرزاده، دکتر مهرداد ميرزارحيمي، دکتر حبيب ا… اسماعيلي. تاثير كلوفيبرات در پيشگيري از زردي نوزادان نارس خيلي کم وزن .  نوزدهمین همایش بین المللی بیماری های کودکان و پنجمین همایش کشوری پرستاری کودکان 30-26 مهر ماه 1386 تهران (سخنرانی).
رعنا اميري، سهيلا کربندي، دکتر احمدشاه فرهت، دکتر حبيب ا… اسماعيلي. بررسي تاثير موزيک لالايي بر ميزان درصد غلظت اشباع اکسيژن خون نوزادان نارس بستري در بخش مراقبت هاي ويژه نوزادان. همايش کشوري سلامت مادر و کودک 6-5 ارديبهشت ماه 86 بيرجند  (پوستر)
اولين کارگاه کشوري آموزش مراقبت هم آغوشي مادرانه ودلبستگي ايمن مادر وکودک (KMC ) 30/1/86 لغایت 31/1/86 دانشگاه علوم پزشکي مشهد. (سخنراني)
کارگاه آموزشی OSCE زمان : 23/11/85 ، مکان : مرکز مهارت های بالینی (سخنراني)
برگزاری برنامه آموزش مداوم سمینار یک روزه تجویز منطقی دارو در طب اطفال، مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد با همکاری معاونت غذا و دارو، کمیته تجویز و مصرف منطقی دارو ، در تاریخ 14/10/85 محل برگزاری برنامه تالار ابن سینا (سخنراني)
مراقبت از نوزاد ترم ونارس با کد 4082- 4040201/9- 22/5/85-بيمارستان امام رضا. (سخنراني)
دکتر اشرف محمدزاده، دکتر احمد شاه فرهت.  بررسی آنومالی های مادرزادی پذیرش شده در NICU بیمارستان امام رضا(ع). اولین همایش سراسری انجمن متخصصین زنان – مامائی و نازائی ایران شاخه خراسان  و دانشگاه علوم پزشکی مشهد 23 لغایت 26 مرداد 1385 مشهد ( پوستر)
دکتر احمدشاه فرهت،‌ دکتر اشرف محمدزاده، محور اميري. مقایسه مرگ و میر نوزادان کم وزن پذیرش از داخل و پذیرش از خارج بخش مراقبتهای ویژه نوزادان بیمارستان امام رضا (ع) مشهد ). اولین همایش سراسری انجمن متخصصین زنان – مامائی و نازائی ایران شاخه خراسان و دانشگاه علوم پزشکی مشهد 23 لغایت 26 مرداد 1385 مشهد ( پوستر)
ريفلاکس گاسترو ازوفاژيال GER -27/11/84- تالار شهيد هاشمي نژاد. (سخنراني)
مزاياي شير مادر و مشاوره ،تغذيه با شير مادر-7/8/84-PHC دانشگاه مشهد. (سخنراني)
سلولهاي بنيادي و کاربردهاي باليني-10/2/84-تالار فرهنگي پژوهشکده بوعلي مشهد. (سخنراني)
کارگاه شير مادر (دانشگاه آزاد)-22-24 اسفند 83-بيمارستان 22 بهمن. (سخنراني)
برنامه آموزش متخصصين زنان وزايمان با کد 39011001-14_17 /10/ 82، دانشگاه علوم پزشکي مشهد. (سخنراني)
برنامه آموزش متخخصصين اطفال با کد 39041702-6_9 بهمن 82- دانشگاه علوم پزشکي مشهد. (سخنراني)
سمپوزيوم يکروزه سرخک وسرخجه با کد 182118202-6/9/82- دانشگاه علوم پزشکي مشهد. (سخنراني)
برنامه آموزشي متخصصين اطفال با کد 39021702-7_10بهمن 81- دانشگاه علوم پزشکي مشهد. (سخنراني)
جشنواره علمي تحقيقاتي کودکان سرور با کد 182118129- 20/9/81- دانشگاه علوم پزشکي مشهد. (سخنراني)
سمينار اورژانسهايرايج نوزادان .25/7/81- دانشگاه علوم پزشکي مشهد. (سخنراني)
کارگاه آموزشي استراتژي مانا-4_6اسفند80- دانشگاه علوم پزشکي مشهد. (سخنراني)
کارگاه آموزشي استراتژي مراقبتهاي ادغام يافته ناخوشيهاي اطفال«مانا»-22-26 اسفند 80- دانشگاه علوم پزشکي مشهد.
بهبود وضعيت تغذيه وپايش رشد کودکان.28_29بهمن80-مرکز بهداشت شماره1 مشهد.
آموزش متخصصين اطفال.8_11 بهمن 80- دانشگاه علوم پزشکي مشهد.
سمينار اعتياد.26/10/80- دانشگاه علوم پزشکي مشهد.
برنامه اموزشي متخصصين زنان ومامايي.20_23دي 79- دانشگاه علوم پزشکي مشهد.
سمينارتغذيه در اطفال.24_26 مهر80- دانشگاه علوم پزشکي مشهد.
سمينار نسخه نويسي صحيح.2-5مهر80- دانشگاه علوم پزشکي مشهد.
کارگاه عفونتهاي حاد تنفسي.28_29آذر 80-مرکز بهداشت استان خراسان.
کارگاه ده گام در پژوهش با کد 1120012116-23_26شهريور81-دانشگاه علوم پزشکي گلستان.
کارگاه يک روزه آموزشي احيا نوزادان.9/4/80-بيمارستان مهر.
کارگاه آموزشي CDD  7-6 تير 80 مرکز بهداشت شماره1 مشهد.
کارگاه آموزشي ترويج تغذيه با شير مادر.16-19 ارديبهشت 80- دانشگاه علوم پزشکي مشهد.
ميز گرد عفونتهاي ادراري در کودکان.13/2/80-بيمارستان امام رضا.
کارگاه منطقه اي کنترل عفونت هاي بيمارستاني.2-3 اسفند 79- دانشگاه علوم پزشکي مشهد.
سمينار اورژانس هاي اورولوژي نوزادان وشيرخواران.26-27 بهمن 79- دانشگاه علوم پزشکي مشهد.
سمپوزيوم ختنه نوزاد با رينگ.28/11/79- دانشگاه علوم پزشکي مشهد.
کارگاه آموزشي عفونت هاي حاد تنفسي.13-14 اسفند79-مرکز بهداشت شماره 1 مشهد.
برنامه آموزشي متخصصين روانپزشکي.16-19اسفند 79- دانشگاه علوم پزشکي مشهد.
برنامه آموزشي متخصصين پوست.9-12 اسفند79- دانشگاه علوم پزشکي مشهد.
کارگاه دو روزه احيا نوزادان-دي 79-دانشگاه علوم پزشکي مشهد.
برنامه آموزشي پزشکان عمومي-شيروان.29-28/7/79، 6-5/8/79 دانشگاه علوم پزشکي مشهد.
برنامه آموزشي پزشکان عمومي.8-11 شهريور 79- دانشگاه علوم پزشکي مشهد.
کارگاه آموزشي بيماريهاي اسهال.4-5 تير79-مرکز بهداشت شماره 3.
برنامه آموزشي پزشکان عمومي.27/3/79-دانشگاه علوم پزشکي مشهد.
کارگاه آموزشي CDD  25-24 ارديبهشت 79- مرکز مديريت PHC .
برنامه آموزشي پزشکان عمومي.14-17 اسفند 78-دانشگاه علوم پزشکي مشهد.
کارگاه دو روزه آموزشي احيا نوزادان.30-31 شهريور 78-دانشگاه علوم پزشکي مشهد.
کارگاه آموزشي کنترل بيماري هاي اسهالي CDD  26-25  ارديبهشت 78- دانشگاه علوم پزشکي مشهد.
برنامه آموزشي پزشکان عمومي.21/3/78-27/1/78-دانشگاه علوم پزشکي مشهد.
برنامه آموزشي متخصصين ارتوپدي.11-14 اسفند77- دانشگاه علوم پزشکي مشهد.
کارگاه دوروزه آموزشي احيا نوزادان.17-18 اسفند77-دانشگاه علوم پزشکي مشهد.
دوره آموزشي کوتاه مدت بيماريهاي شايع کودکان.19-23 بهمن 77-دانشگاه علوم پزشکي مشهد.
کارگاه آموزشي مراقبتهاي دوران بارداري واحياي نوزادان.18/11/77-مرکز بهداشت شماره 1 مشهد.
کارگاه آموزشي CDD وARI  14- 13 خرداد 77-تايباد،شيروان،مشهد،نيشابور.
کارگاه آموزشي CDD و ARI 28 مرداد77 دانشگاه علوم پزشکي مشهد.
دوره آموزشي کوتاه مدت بيماريهاي شايع کودکان.24-27 آذر 77-دانشگاه علوم پزشکي مشهد.
احيا نوزادان.8/7/77-دانشگاه علوم پزشکي مشهد.
کارگاه آموزشي احيا نوزاد.2-4 شهريور 77-دانشگاه علوم پزشکي مشهد.
برنامه باز آموزي متخصصين اطفال 9-12 تيرماه 77-دانشگاه علوم پزشکي مشهد.
برنامه باز آموزي متخصصين اطفال.17-19 ديماه76-دانشگاه علوم پزشکي مشهد.
کارگاه عفونتهاي تنفسي فوقاني.5/9/76 دانشگاه علوم پزشکي مشهد.
کارگاه احيا نوزاد.آذر 76 دانشگاه علوم پزشکي مشهد.
سمينار يکروزه بيماري اسهالي 11/6/76 چناران.
کارگاه آموزش پايش رشد.19-20شهريور 76 دانشگاه علوم پزشکي مشهد.
کارگاه دو روزه آموزشي مشورتي سلامت و ايمني مادران ونوزادان. تيرماه 76-دانشگاه علوم پزشکي مشهد.
اولين کنگره کاهش مرگ ومير مادر ،جنين ونوزاد.23-28 فروردين 76-دنشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي.
کارگاه آموزشي روشهاي ياددهي بيماريهاي اسهالي CDD 17-12 آبان 75-دانشگاه علوم پزشکي مشهد.