برگزاری کارگاه های آموزشی ویژه والدین و مراقبین کودک در زمینه های روانشناختی و پزشکی توسط جناب دکتر احمدشاه فرهت فوق تخصص کودکان و خانم مهناز تربتی روانشناس