ماه آسمون

ماه آسمون

تو که ماه بلند آسمونی- منم ستاره می شم و دورتو می گیرم

تو که ستاره می شی دورمو می گیری- منم ابر می شم، رو تو می گیرم

تو که ابر می شی رومو می گیری- منم بارون می شم، نم نم می بارم

تو که بارون می شی، نم نم می باری- منم سبزه می شم، سر در میارم

تو که سبزه می شی، سر در میاری- منم گل می شم و پهلوت می شینم

دیدگاه شما چیست ؟

از اینکه در انتشار مطالب خود از زبان پارسی استفاده میکنید . سپاسگزاریم