مراقبت از بيماريهاي تنفسي نوزادان

دکتر اشرف محمدزاده(فوق تخصص نوزادان، رئيس مرکز تحقيقات نوزادان)

دکتر احمدشاه فرهت( فوق تخصص نوزادان)

محصول : مرکز تحقيقات نوزادان دانشگاه علوم پزشکي مشهد

انتشارات: خانه پژوهش

ورزش در بيماريهاي شايع کودکان

دکتر احمدشاه فرهت (فوق تخصص نوزادان)، جمعي از اساتيد گروه اطفال دانشگاه علوم پزشکي مشهد

محصول: مرکز تحقيقات نوزادان دانشگاه علوم پزشکي مشهد

انتشارات خانه پژوهش

تغذيه در بيماريهاي کودکان

دکتر احمدشاه فرهت(فوق تخصص نوزادان) و جمعي از اساتيد اطفال دانشگاه علوم پزشکي مشهد

انتشارات دانشگاه علوم پزشکي مشهد

محصول: مرکز تحقيقات نوزادان دانشگاه علوم پزشکي مشهد

شيرمادر گوهر بي همتا

دکتر حسن بسکابادي (فوق تخصص نوزادان)

دکتر احمدشاه فرهت (فوق تخصص نوزادان) و جمعي از اساتيد گروه اطفال دانشگاه علوم پزشکي مشهد

انتشارات قاف مشهد الرضا(ع)

محصول: مرکز تحقيقات نوزادان دانشگاه علوم پزشکي مشهد